Koszyk
0
Ulubione

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Drogerii internetowej i sklepu on-line ISOFARM

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

4. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5. MECHANIZM WYSTAWIANIA OPINII

6. PRAWA AUTORSKIE DO TREŚCI DROGERII

7. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE INTERNETOWYM

8. KONTAKT Z DROGERIĄ

9. REKLAMACJE

10. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

12. POSTANOWIENIA DODATKOWE

13. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://drogeriaisofarm.pl/ (dalej jako: „Serwis Internetowy”, „Sklep”, „drogeriaisofarm.pl”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z funkcjonalności Serwisu Internetowego, składanie zapytań, zawarcie oraz realizacja umów zawartych poprzez Serwis Internetowy.

Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Serwisu Internetowego, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego i jego funkcjonalności, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,

Zespół DROGERIAISOFARM.PL


1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis Internetowy prowadzony jest w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą: Drogeria Isofarm (adres do doręczeń: ul. Ludowa 7/9, 41 – 300 Dąbrowa Górnicza), przy czym właścicielem tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest „ISOFARM” sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (adres siedziby ul. Ludowa 7, 41 – 300 Dąbrowa Górnicza); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000359048; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 156.000 zł; NIP: 6292442132; REGON: 241630088 adres poczty elektronicznej: bok@drogeriaisofarm.pl (dalej oznaczana jako: „Drogeria”).

2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów, jak również Firm na Prawach Konsumenta przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.

3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

b. FIRMA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego (w tym również zawieranie Umowy) jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

c. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia przez Usługobiorcę oraz określenie warunków Umowy, w szczególności poprzez dodanie Produktu do elektronicznego koszyka i kliknięcie pola akcji.

d. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

e. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

f. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Drogerię za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Drogerii cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Usługach Szkoleniowych, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.

g. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).

h. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

i. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, SKLEP https://drogeriaisofarm.pl/ – serwis internetowy prowadzony przez Drogerię i dostępny pod adresem internetowym https://drogeriaisofarm.pl/

j. UMOWA SPRZEDAŻY, UMOWA – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta na odległość między Klientem a Drogerią za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

k. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Drogerię na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

l. PRODUKT – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży w ramach Sklepu; Drogeria zastrzega, że żaden Produkt nie jest produktem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

m. USŁUGOBIORCA, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; oraz (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Serwisu Internetowego oraz zawierająca lub zamierzająca zawrzeć Umowę z Drogerią.

n. DROGERIA –zorganizowana częś

o. przedsiębiorstwa pod nazwą: Drogeria Isofarm (adres do doręczeń: Ludowa 7/9, 41 – 300 Dąbrowa Górnicza), przy czym właścicielem tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest „ISOFARM” sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (adres siedziby ul. Ludowa 7, 41 – 300 Dąbrowa Górnicza); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000359048; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 156.000 zł; NIP: 6292442132; REGON: 241630088 , adres poczty elektronicznej: bok@drogeriaisofarm.pl.

p. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

q. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do Zamówienia zawarcia Umowy z Drogerią.

2) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz niniejszym Regulaminem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Drogerii, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorcy zabrania się wykorzystywania Serwisu Internetowego do przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam).

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Serwisu Internetowego, którym posługuje się Drogeria: (1) komputer z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

3. Drogeria przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Drogeria. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie Umowy oraz obowiązki ustawowe Administratora).

3) ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Użytkownik może korzystać ze Sklepu głównie w celu zamawiania Produktów oferowanych w ramach Serwisu Internetowego przez Drogerię.

2. Dokonanie rejestracji w Serwisie Internetowym Drogerii może nastąpić na dwa sposoby:

a. rejestrację przy pomocy udostępnionego przez Drogerię formularza rejestracyjnego:

· wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie internetowej Drogerii;

· potwierdzenie przez Użytkownika zapoznania się z Polityką Prywatności oraz Regulaminem i ich akceptację w formie elektronicznej;

· przesłanie uzupełnionego formularza rejestracyjnego do Drogerii poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym;

· Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do świadczenia Usługi przez Drogerię tj. adres e-mail oraz hasło. W razie zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Drogerii.

b. rejestrację przy pomocy posiadanych przez Klienta kont na portalach Facebook lub Google;

· wybranie opcji logowania do Serwisu przy pomocy posiadanego konta na portalach Facebook lub Google;

· zaakceptowanie możliwości dostępu Serwisu do danych Klienta zgromadzonych na portalach Facebook lub Google z możliwością edytowania zakresu uprawnień dostępu;

· dokonanie logowania na konto Facebook lub Google;

· potwierdzenie przez Użytkownika zapoznania się z Polityką Prywatności oraz Regulaminem i ich akceptację w formie elektronicznej;

3. Zakup Produktów jest także możliwy bez rejestracji konta Użytkownika, natomiast wymaga podania danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz potwierdzenie przez Użytkownika zapoznania się z Polityką Prywatności oraz Regulaminem i ich akceptację w formie elektronicznej;

4. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik powinien dokonać następujących czynności:

a. wybór Produktu

b. dodanie Produktu do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku ”DODAJ DO KOSZYKA”

c. wybór sposobu płatności

d. złożenie Zamówienia poprzez użycie przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”

e. zapłata za Zamówienie

5. Ceny Produktów uwidocznione na stronach Sklepu podane są w złotych polskich. O łącznej cenie Produktu wraz z należnymi podatkami Klient jest informowany najpóźniej przed wyrażeniem woli związania się Umową Sprzedaży.

6. Drogeria nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

7. Klient w przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi, obok informacji o obniżonej cenie jest również informowany o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

8. Drogeria potwierdza Klientowi zawarcie Umowy Sprzedaży poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail zawierającej co najmniej potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Drogerią. Drogeria dostarcza Produkt Klientowi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Drogeria co do zasady oferuje możliwość dostawy kurierem (pobranie i przedpłata) przez firmy Inpost, Pocztex, DPD lub inne, a także odbiór w dedykowanych punktach lub paczkomatach.

9. Niezależnie od sposobu zawarcia Umowy Sprzedaży, w zakresie nieuregulowanym przez Klienta z Drogerią zastosowanie ma niniejszy Regulamin, a sama Umowa jest zawierana zawsze zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności Kodeksem Cywilnym.

10. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail z potwierdzeniem, o której mowa w pkt. 3.2 Regulaminu. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Serwisu Internetowego.

11. W przypadku Produktów oznaczonych jako przedsprzedaż termin dostawy nie może rozpocząć biegu wcześniej niż od dnia daty premiery Produktu, która wskazana jest każdorazowo w opisie Produktu oznaczonego jako przedsprzedaż.

4) SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1. Drogeria udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy:

a. Płatność przelewem na rachunek bankowy Drogerii.

b. Płatność elektroniczna: kartą, poprzez bramkę T-pay, Google Pay, Apple Pay, PayPal (jeżeli dostępny), Elavon a także BLIK.

c. Płatność za pobraniem.

2. Termin płatności:

a. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności natychmiastowo po złożeniu Zamówienia.

5) MECHANIZM WYSTAWIANIA OPINII

1. Drogeria kontaktuje się z Klientami, którzy zamówili Produkty, w celu uzyskania informacji zwrotnej na temat świadczonych usług.

2. Drogeria następnie korzysta z serwisu do zbierania opinii o nazwie Trustmate (lub innego) i oferuje możliwość wystawiania Drogerii opinii za pośrednictwem nakładki, zainstalowanej na stronie internetowej.

6) PRAWA AUTORSKIE DO TREŚCI DROGERII

1. Treści i materiały udostępniane zarówno w ramach Produktu jak i Newslettera, mogą stanowić przedmiot Prawa Autorskiego (utwór). Korzystanie przez Klienta z treści Drogerii stanowiących utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będącego tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego możliwe jest wyłącznie dla celów niezarobkowych, dla własnego użytku Klienta, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego.

2. Klient nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do jakichkolwiek treści i materiałów wyświetlanych, odtwarzanych lub w inny sposób udostępnianych Klientowi w ramach Produktu. Klientowi zabrania się w szczególności utrwalania tych treści i materiałów jakąkolwiek techniką oraz ich rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu w jakiejkolwiek formie. Klient nie ma prawa kopiować udostępnionych mu treści i materiałów za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

3. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Drogerii lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

4. Znaki handlowe Drogerii oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że Usługobiorca korzystający z Serwisu Internetowego nie otrzymuje żadnych praw autorskich do materiałów (w tym treści tekstowych i graficznych), do których uzyskuje dostęp podczas korzystania z Usług Elektronicznych.

7) USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE INTERNETOWYM

1. Korzystać z Usług Elektronicznych na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

2. W Serwisie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

7.1 Formularz Zamówienia

1. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z chwilą wybrania przez Usługobiorcę Produktu w Serwisie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia dostępnego na stronie (2) kliknięciu pola akcji– do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu).

2. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Korzystanie z Formularza Zamówienia kończy się z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego

7.2 Newsletter

1. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce dotyczącej Newslettera widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, zaznaczeniu oświadczenia o zgodzie na otrzymywanie informacji handlowych oraz zapoznaniu się z postanowieniami Polityki Prywatności i Regulaminu oraz kliknięciu pola akcji.

2. W związku z korzystaniem z Newslettera, Klient udostępnia Drogerii swoje dane w zamian za materiały cyfrowe otrzymywane od Drogerii, z tego też tytułu Klient nie ponosi jakichkolwiek opłat pieniężnych.

3. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Drogerii, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@drogeriaisofarm.pl. Oznacza to także cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Wszelkie reklamacje oraz inne zgłoszenia dotyczące Usług Elektronicznych oraz sposobu działania Serwisu Internetowego mogą być zgłaszane drogą elektroniczną pod adresem poczty elektronicznej Drogerii: reklamacje@drogeriaisofarm.pl. Usługobiorca powinien podać swoje dane kontaktowe oraz przedstawić zwięźle informacje dotyczące zgłaszanego problemu technicznego lub innej nieprawidłowości. Drogeria zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na otrzymane zgłoszenie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania.

8) KONTAKT Z DROGERIĄ

1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Drogerią jest poczta elektroniczna e-mail: bok@drogeriaisofarm.pl, za pośrednictwem której można wymieniać z Drogerią informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Drogerią także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z jego danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.

2. Drogeria udostępnia również możliwość komunikacji za pośrednictwem numeru telefonu: 662-77-88-99.

9) REKLAMACJE

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Drogerii względem Usługobiorcy, jeżeli Produkt jest niezgodny z zawartą Umową, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące Umów zawartych z Drogerią można złożyć bezpośrednio do Drogerii, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej ,e-mail: reklamacje@drogeriaisofarm.pl.

3. Drogeria zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji, jednak mogą wpłynąć na ostateczną decyzję Drogerii co do oceny zasadności zgłoszenia.

4. Drogeria ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

5. W przypadku Produktów, gdzie producent lub dostawca Drogerii udzielił gwarancji, obowiązuje gwarancja producenta lub dostawcy.

6. Zwroty lub inną fizyczną korespondencję związaną z obsługą reklamacji należy kierować wyłącznie pod adres: ul. Ludowa 7/9, 41 – 300 Dąbrowa Górnicza.

10) USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Niniejszy punkt 10. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie do Usługobiorców będących Konsumentami.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do Umowy Sprzedaży, jeżeli Drogeria wykonała w pełni usługę/umowę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia,

że po spełnieniu świadczenia przez Drogerię utraci prawo odstąpienia od umowy.

3. Z zastrzeżeniem pkt. 10.2 Regulaminu, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt. 10.4 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie do Drogerii oświadczenia przed jego upływem zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi na wstępie Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik niniejszego Regulaminu. Drogeria oferuje też formularze obniżenia ceny oraz reklamacji, także stanowiące załączniki do Regulaminu.

4. W przypadku zakupu usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

5. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia tej umowy.

6. Zawarte w niniejszym punkcie 10. Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy będącego Firmą na Prawach Konsumenta.

11) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Niniejszy punkt 11. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących Konsumentami.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Drogerię); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z zawartej internetowo umowy.

12) POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Niniejszy punkt 12. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorcę niebędącego Konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także Firmą na Prawach Konsumenta.

2. Drogerii przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Drogerii.

3. Jakiekolwiek opóźnienie lub niewywiązywanie się z warunków realizacji umowy przez Drogerię nie będą stanowiły podstawy dla Klienta do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które Drogeria nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczyniła.

4. Drogeria nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające ze zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. ataki hackerskie, katastrofy naturalne, epidemie, wojny, zamieszki, rozruchy, powodzie, pożary) lub

wszelkich innych przyczyn pozostających poza uzasadnioną kontrolą Drogerii.

5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Drogerią a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Drogerii.

6. W stosunku do Klientów, których dotyczy niniejszy pkt 12, art. 560 Kodeksu cywilnego i następne nie mają zastosowania.

7. Do umów zawartych przez Klientów, których dotyczy niniejsze pkt 12, nie stosuje się pkt. 10 oraz 11 Regulaminu.

8. Wprowadza się możliwość odbioru osobistego Produktów, ale wyłącznie przy zamówieniach ilości hurtowych Produktów. Potwierdzenia możliwości odbioru osobistego dokonuje Drogeria.

13) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Drogeria zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów i terminów płatności; zmiany w zakresie świadczonych usług; dodania lub usunięcia usług; wprowadzenia nowych opłat za korzystanie z usług lub podwyższenia obecnych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

a. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.

b. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. umowa o korzystanie z Usługi Elektronicznej Newsletter), zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący Konsumentem (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – również Usługobiorca będący Firmą na Prawach Konsumenta) ma prawo odstąpienia od umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; Prawa Autorskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W celu usprawnienia funkcjonowania sklepu, używamy technologii plików cookies. Dowiedz się więcej.