Koszyk
0
Ulubione

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich współadministrator danych tj. Isofarm Spółka zoo z siedzią we Dąbrowie Górniczej przy ulicy Ludowej 7/9 gromadzą, wykorzystują i chronią dane osobowe Klientów Drogerii Isofarm (dalej: Klienci), a także przedstawienie przysługujących Klientom praw w związku z przetwarzaniem przez współadministratorów danych osobowych.


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Współadministratorem danych osobowych Klientów są:

ISOFARM SP Z O O z siedzibą we Dąbrowie Górniczej przy ul. Ludowej 7 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY KATOWICE_WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEG pod numerem KRS 0000359048 NIP: 6292442132 REGON: 241630088 , o kapitale zakładowym 156 000 PLN.

Współadministrator z należytą starannością i adekwatnie do ryzyka dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Współadministratorzy sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia najwyższej ochrony w zakresie przetwarzania danych osobowych, współadministratorzy danych powołali Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych Klientów prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dostępnym pod adresem e-mail: inspektor@drogeriaisofarm.pl.

SPOSOBY I ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

Współadministrator danych zbierają tylko niezbędne dane dotyczące osób fizycznych, dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, osób fizycznych będących wspólnikami spółek cywilnych oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

a) rejestracji konta w Drogeria Isofarm;

b) składania zamówienia w Drogeria Isofarm;

c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (newsletter);

d) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów badania satysfakcji z usług świadczonych przez Współadministratorów danych osobowych;

e) korzystania z formularza kontaktowego.

Ad. a) W przypadku rejestracji konta klienta w Drogeria Isofarm, Klient podaje:

- adres e-mail,

- imię i nazwisko.

Podczas rejestracji konta w Drogeria Isofarm , Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Drogerii isofarm utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu lub chce zmienić dotychczasowe hasło, Drogeria Internetowa umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Współadministrator nie wysyłają przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła ?”, podanym przy formularzu logowania do konta w drogerii isofarm. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na stronie internetowej drogerii isofarm, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

Ad. b) W przypadku składania zamówienia w drogeriisofarm, Klient podaje następujące dane:

- adres e-mail,

- dane adresowe (kod pocztowy i miejscowość, ulica wraz z numerem domu/mieszkania),

- imię i nazwisko,

- numer telefonu.

W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

- firmę Przedsiębiorcy,

- numer NIP

Ad. c) W przypadku skorzystania z usługi newsletter, Klient podaje swoje imię i adres e-mail.

Ad. d) W przypadku korzystania z formularza kontaktowego w Drogeriaisofarm, Klient podaje:

- adres e-mail,

- imię i nazwisko,

- numer telefonu.

Podczas korzystania ze stron internetowych Drogeriaisofarm mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszej drogerii isofarm.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu:

rejestracji i zarządzania przez Klienta kontem w Drogeriaisofarm – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie Państwa zgody,

zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

realizacji zamówienia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b – w przypadku zarejestrowania się w Drogeriaisofarm,

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na współadministratorze danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

przesyłania przez współadministratora danych drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących ich usług i produktów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przesyłanie przez współadministratorów danych drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących ich usług i produktów w formie newslettera,

udzielenia odpowiedzi na otrzymane zapytania przesłane przez Klienta przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej Drogerii isofarm, przy wykorzystaniu kanału komunikacyjnego, na który Klient wyraził zgodę - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na konkretny kanał komunikacyjny.

wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez współadministratora lub stronę trzecią, a w tym w celu ewentualnego dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz w celach analitycznych, archiwalnych i statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej. Niepodanie przez Klienta danych osobowych może skutkować brakiem możliwości utworzenia konta klienta w Drogerii isofarm dokonania zakupów w Drogerii isofarm dokonania oceny satysfakcji z usług i statystyk w tym zakresie, otrzymania materiałów handlowych od współadministratorów (newsletter) oraz brakiem możliwości wysłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane odpowiednio przez następujący czas:

w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 1 – przez okres posiadania przez Klienta konta klienta w drogerii isofarm, usunięcie konta klienta jest równoznaczne z wycofaniem zgody Klienta;

w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 2 i 3 – do czasu pełnej realizacji umowy, w tym realizacji zamówienia;

w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 4 – przez okres niezbędny do przeprowadzenia badania satysfakcji Klienta ze świadczonych przez współadministratorów usług oraz statystyki w tym zakresie;

w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 5 – przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego;

w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 6 – przez okres dostępności usługi newsletter lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody;

w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 7 – przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej drogerii isofarm i lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 8 – przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu.

Po upływie wskazanych okresów dane zostaną usunięte.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Klient ma prawo:

dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO),

otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO),

sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),

usunięcia danych osobowych – jeżeli zdaniem Klienta nie ma podstaw do tego, aby współadministratorzy danych przetwarzali jego dane, może żądać aby współadministratorzy je usunęli za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń (art. 17 RODO),

ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania współadministratorów informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego wyłącznie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody Klienta i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Klient uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes współadministratorów, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).

W celu skorzystania z przysługujących praw, należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: inspektor@drogeriaisofarm.pl lub listownie na adres siedziby współadministratorów.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników współadministratorów. Odbiorcami danych Klientów mogą być również zewnętrzni dostawcy usług IT na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz dostawcom usług pocztowych (np. kurierom) na zasadzie udostępnienia. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

PROFILOWANIE

Współadministratorzy nie podejmują decyzji, które mają skutek prawny dla Klienta lub które wpływają na Klienta w podobny sposób i które są wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Współadministratorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony internetowej Drogerii isofarm lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Data ostatniej modyfikacji: 10.10.2022 r

W celu usprawnienia funkcjonowania sklepu, używamy technologii plików cookies. Dowiedz się więcej.